Menjelaskan Kelemahan Historiografi dengan singkat

Adapun dalam penyusunan historiografi mengalami hambatan-hambatan yang disebabkan oleh kelemahan dalam penulisan sejarah (historiografi) yaitu:

  1. Sikap pemihakan sejarawan kepada mazhab-mazhab tertentu.
  2. Sejarawan terlalu percaya kepada penukil berita sejarah.
  3. Sejarawan gagal menangkap maksud-maksud apa yang dilihat dan didengar serta menurunkan laporan atas dasar persangkaan keliru.
  4. Sejarawan memberikan asumsi yang tak beralasan terhadap sumber berita.
  5. Ketidaktahuan sejarawan dalam mencocokkan keadaan dengan kejadian yang sebenarnya.