Menjelaskan Karakteristik Terkandung Dalam Nilai-Nilai Pancasila dengan singkat

Sebagai suatu dasar negara dan pandangan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia, Pancasila memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan ideologi lain yang ada di dunia. Adapun karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila meliputi:

 1. Sila Pertama (1), Ketuhanan Yang Maha Esa
  Sila pertama mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu sebagai manusia yang beriman, kita harus meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan jalan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
 2. Sila Kedua (2), Kemanusian Yang Adil Dan Beradab
  Sila kedua mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara.

 3. Sila Ketiga (3), Persatuan Indonesia
  Sila ketiga merupakan perwujudan dari apaham kebangsaan Indoensia sebagai suatu persatuan yang akan mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, serta mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak mudah terpecah-belah oleh sebab apapun.

 4. Sila Keempat (4), Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
  Sila keempat merupakan sendi utama pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan kekeluargaan.

 5. Sila Kelima (5), Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
  Sila kelima merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.