Menjelaskan Jenis-Jenis Tajuk Rencana dengan singkat

Tajuk rencana dapat dikelompokkan menjadi delapan jenis, yaitu sebagai berikut.

  • Tajuk rencana yang memberikan informasi semata.
  • Tajuk rencana yang bersifat menjelaskan.
  • Tajuk rencana yang bersifat memberikan argumentasi.
  • Tajuk rencana yang menjuruskan timbulnya aksi.
  • Tajuk rencana yang bersifat jihad.
  • Tajuk rencana yang bersifat membujuk.
  • Tajuk rencana yang bersifat memuji.
  • Tajuk rencana yang bersifat menghibur.