Menjelaskan Hakikat Agama Islam dengan singkat

Hakikatnya agama adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, maka sangat perlu dipahami secara seksama oleh setiap manusia. Agama juga membawa peraturan-peraturan berupa hukum-hukum yang harus dipatuhi baik dalam bentuk perintah yang wajib dilaksanakan maupun berupa larangan yang harus ditinggalkan.

  • Agama Islam adalah agama yang sempurna dan diridhoi Allah swt. orang yang beragama islam diperintahkan berdoa agar dibimbing di jalan yang benar untuk mendapatkan kenikmatan dan dihindarkan dari murka Allah dan jalan yang sesat.
  • Agama islam pembawa petunjuk, kedamaian serta kesejahteraan.
  • Agama Islam itu merupakan agama yang menghimpun semua kebenaran agama-agama yang pernah diajarkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad saw untuk diyakini kebenarannya dan diamalkan dalam kehidupan umat Islam.
  • Agama Islam itu Fitrah. Makna Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah SWT. dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hal itu dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan telah menyatakan patuh dan tunduk kepada Allah SWT.
  • Islam Agama Rahmat Lil Alamin. Islam diturunkan kepada manusia berfungsi sebagai rahmat namun nilai rahmat tersebut akan berpengaruh kepada manusia yang melaksanakan ajaran agamanya secara totalitas.

Daftar Pustaka :

  • Mubarak, Zakky. 2007. Menjadi Cendekiawan Muslim. Jakarta: Yayasan Ukhuwah Insaniah.
  • Fahrudin. Dinamika Pemikiran Politik Umat Islam Indonesia Pada Masa¬† Orde Baru dan Orde Reformasi. Website Universitas Pendidikan Indonesia, file.upi.edu/Direktori/FPIPS. Diakses pada Rabu 27 Februari 2013 pukul 20.33 WIB.
  • Malik, M. Abduh, dkk. 2009. Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Departemen Agama.
  • Kaelani, HD. 2009. Islam Agama Universal. Jakarta: Midada Rahma.