Menjelaskan dengan singkat

Secara umum, Paragraf tersebut dibentuk oleh 2(dua) unsur, yaitu ide pokok serta juga ide penjelas, didalam pengertian ide pokok serta ide penjelas yang pada saat ini akan Gurupendidikanku.Com akan membahas mengenai seperti apakah itu ide pokok serta ide penjelas, bagaimanakah contoh-contoh dari ide pokok serta ide penjelas itu,

Untuk dapat mengetahui hal itu mari kita bahas dengan secara bertahap-tahap yaitu dengan mengetahui pertama-tama mengenai pengertian kedua unsur paragraf yaitu

  1.  pengertian ide pokok
  2. pengertian ide penjelas

Ide pokok adalah ide/gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok.

Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut, yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama.