Menjelaskan Ciri – ciri Puisi dengan singkat

  1. Dalam penyusunan puisi, unsur – unsur bhs mesti dirapikan, diperindah, serta ditata sebaik-baiknya dengan memerhatikan irama serta bunyi.
  2. Bahasa yang dipakai berbentuk konotatif.
  3. Dalam puisi ada pemadatan dari seluruh unsur kemampuan bhs.
  4. Puisi mengungkap fikiran serta perasaan dari penyair berdasar pada pengalaman serta berbentuk imajinatif.