Menjelaskan Ciri ciri Drama dengan singkat

  • 1.Drama merupakan prosa modern yang dihasilkan sebagai naskah untuk dibaca  dan    di pentaskan.
  • 2.Naskah drama boleh berbentuk prosa atau puisi.
  • 3.Drama terdiri dari pada diaolog yang disusun oleh pengarang dengan watak yang diwujudkan.
  • 4.Pemikiran dan gagasan pengarang disampaikan melalui dialog-dialog watak-wataknya.
  • 5.Konflik ialah unsur-unsur penting dalam drama. Konflik digerakan oleh watak-watak dalam plot,elemen penting dalam skrip drama.
  • 6.Sebuah skrip yang tidak didasari oleh konflik tidak dianggap sebagai drama yang baik.
  • 7.Gaya Bahasa dalam sebuah drama juga penting karena menunjukkan latar masa dan masyarakat yang di wakilinya,sekaligus drama ini mencerminkan sosiobudaya masyarakat yang digambarkan oleh pengarang.