Menjelaskan Cara Untuk Menumbuhkan Akhlak Terpuji : dengan singkat

Dalam mewujudkan akhlak yang mulia sebagaimana sifat-sifat terpuji yang telah dijelaskan diatas, menurut Buya Hamka ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan antara lain:

  1. Membersihkan hati serta mensucikan hubungan dengan Allah SWT
  2. Memperhatikan seluruh perintah dan larangan agama
  3. Belajar melawan kehendak diri dan menaklukkannya kepada kehendak Allah
  4. Menegakkan persaudaraan di dalam islam Menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam setiap bertingkah laku.